Размножаване и репродуктивен цикъл при котката

Автор д-р Иван Иванов - Директор на Софийския Зоопарк

 

Процесът на развитие на котките започва още в периода на бременността и про дължава след раждането. Поради тази причина въпро сът, свързан с размножава нето е много важен и всички стопани трябва да са запоз нати с някои особености, касаещи протичането на по ловия цикъл и поведението на котките.
Половата зрялост при кот ките настъпва преди да е за вършено физическото из растване. Първото разгонва не може да се наблюдава на 8-10-месечна възраст, но до телесна зрялост, когато кот ките са годни за разплод, те достигат на 14-18-месечна възраст. Угасването на по ловата дейност, съпроводе на с прекратяването на фун кциите на яйчниците при женските котки и половото влечение при мъжките, за виси до голяма степен от по родата, начина на гледане и хранене и настъпва на 10-12 година. Някои котки запаз ват половата си активност до края на живота си.
Половият цикъл при котки те представлява сложен комплекс от морфологични и физиологични промени, които настъпват в организ ма, обуславящи състоянието
на половите органи и пове дението на животните. Кот ките са сезонно моно- и полициклични животни. Това означава, че се разгонват еднократно или повече пъти за един сезон. Особено ха­рактерно е честото разгон ване при сиамките, където половите цикли се редуват през цялата година на интер вали от 3-4 месеца. За раз лика от тях персийските и уличните котки се разгонват два пъти в годината, в края на зимата и края на лятото. 
Характерно за половия ци къл при котките е, че има три фази: Първата фаза (проеструс) има продължителност 2 дни. През тази фаза жен ската котка привлича мъж кия, но не се оставя да бъде оплодена. Втората фаза (еструс) е с продължителност от 3 до 6 дни, понякога достига до 10 дни. През тази фаза женската котка е готова за оплождане и допуска да бъде покрита от мъжкия котарак. Котките проявяват силна по лова възбуда, отказват храна и мяукат непрекъснато. 
Също ха рактерно за котките е, че овулацията се предизвиква от коитуса. Това е така наре чената посткоитална овулация и яйцеклетките се от делят 24 до 30 часа след по ловия контакт. Понякога кот ките не се заплождат и нас тъпва псевдогравитет (лъж лива бременност), която продължава до 30-ия ден от началото на еструса. Ако котката не е оплодена, ес тествено физиологично следва фазата на сексуален покой. Тази фаза продължа ва през следващите 7-15 дни или няколко месеца до новия сексуален сезон.
След оплождането на яйцеклетките, женският ор ганизъм преминава в ново физиологично състояние, което завършва с раждане то на плодовете. Характер но за котките е, че те са многоплодни и раждат по няколко приплода. През пе риода на бременността женските котки се нуждаят от особено внимание, тъй като вътрешноутробното развитие на плодовете за виси и е в тясна връзка с майчиния организъм. Върху здравето на бъдещото коте, отрицателно влияние може да окажат, както неправил но и небалансирано хране не, така и наличието на глисти или други травми. Хранителните нужди на женските животни се увели чават през втория месец на бременността и тогава е препоръчително добавянето към храната на калциеви препарати от 0,1 до 1 грам на денонощие.
Бременността при котките трае от 55 до 60 дни, а имплантацията на зародишите става между 13-14 ден от оплождането. 
Въпросът: Настъпила ли е бремен ността? - вълнува всеки сто панин. При котките коремът наедрява най-вече след 5-6 седмица. Те стават по-лени ви и се умилкват на своите стопани. Особено внимател ни трябва да бъдем към кот ките в този период и да ги пазим да не скачат от висо ко.
Раждането при котките е физиологичен процес, въз никващ в резултат на слож ни биологични изменения в организма на бременното животно. Раждането по пра вило не е неочаквано и то се съпровожда с някои призна ци, наречени „предвестници на раждането". При котките тези признаци са следните: промяна на ректалната тем пература, която спада с 1 °С 24 часа преди започването на раждането. Преди родил ния процес котките търсят място за гнездо, вълнуват се, дишат тежко, неспокой ни са, намаляват яденето. Самото раждане протича спокойно. Котенцата се раж дат през 10-20 минути, като това продължава няколко часа, в зависимост от броя на приплодите. 
Малките ко тета започват да пълзят и бозаят веднага след ражда нето и проглеждат след 8 до 15 дни.
В кои случаи на раждане е необходима консултация с ветеринарен лекар?
- По време на раждането, в случаите на трудно ражда не, когато се предполага, че в утробата на майката има още малки, които не могат да се родят; 
- След раждането, ако малките котета не могат да бозаят или са неспокойни и неспирно издават звуци без видима причина;
- Ако майката не възста нови апетита си през след ващите няколко часа;
- Ако майката отделя от влагалището изтечения с неприятна миризма (отдел янето на малки количества кръв е нормално).
 

 

{START_COUNTER}